Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641)

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.


Kiedy złożyć wniosek
Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
  1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

Treść wniosku
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Miejsce złożenia wniosku
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:

• elektronicznie – na adres email: biuro@mzeas.pl
• elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
• listownie na adres:
   Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu
   ul. Kiełbasiewicza 7
   88-100 Inowrocław


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
  1. Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
  2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Terminy
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.


Opłaty
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

metryczka


Wytworzył: Michał Wujak (30 czerwca 2022)
Opublikował: Michał Wujak (30 czerwca 2022, 13:01:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2195