Zarządzenie nr 16/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 16/2012 (200kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 16/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 104, 1041, 104² § 2 Kodeksu Pracy w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn zm.)  oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w  Inowrocławiu  nadanego Uchwałą  Nr XI/135/2011  Rady  Miejskiej  Inowrocławia  z  dnia 30 czerwca  2011 r. zarządza  się,  co  następuje:


  § 1.  W załączniku do zarządzenia nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Urlopu niewykorzystanego w terminie określonym w ust. 1 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.”


  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania pracowników z jego treścią.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (12 marca 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:05:17)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432