Zarządzenie nr 16/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 16/2021 (145kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 16/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO-SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych


Na podstawie art. 4 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) , art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) i uchwały nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia obsługi jednostek oświatowych Miasta Inowrocławia dotychczasowej jednostce obsługującej i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:


§ 1. W załącznikach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych wprowadza się następujące zmiany:

1. W zasadach polityki rachunkowości pkt 4, ogólne zasady prowadzenia ksiąg w sprawozdaniu kwartalnym po Rb-50 dodaje się Rb-28 NWS.
2. W załączniku do zasad polityki rachunkowości w Zakładowym planie kont po koncie 980 dodaje się konto 981 – Plan wydatków niewygasających

Konto 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków ”

Konto 981 służy do ewidencji kwot ujętych w planach finansowych niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się wartości ujęte w zatwierdzonym na dany rok planie finansowym niewygasających wydatków jednostki budżetowej.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
- równowartość zrealizowanych niewygasających wydatków budżetowych, które były zatwierdzone w planie tych wydatków na dany rok,
- wartość planowanych na dany rok niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzić trzeba w szczegółowości podziałek klasyfikacji występujących w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (24 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (24 lutego 2021, 13:14:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430