Zarządzenie nr 6/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 6/2021 (100kB) pdf
Wersja tekstowa:

Zarządzenie nr 6/2021r.
z dnia 24 lutego 2021r.
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla projektu
pn. „Erasmus Zmysły” w ramach programu Erasmus

Na podstawie:
1. Art.10 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 342),

zarządzam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego:
1. Instrukcję sporządzania, obiegu i ewidencji dokumentów finansowo-księgowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu dotyczącą realizacji projektu pn. „Erasmus Zmysły” w ramach programu Erasmus – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zakładowy Plan Kont w  Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu dotyczący realizacji projektu pn. „Erasmus Zmysły” w ramach programu Erasmus – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z ww. instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (24 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (24 lutego 2021, 11:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423