Zarządzenie nr 2/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 2/2021 (102kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 i 1378) zarządza się,  co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotych, zwany dalej regulaminem. Treść regulaminu określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci  moc zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu merytorycznie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (24 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (24 lutego 2021, 11:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427