Zarządzenie nr 1/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 1/2021 (118kB) pdf , Załączniki do zarządzenia (199kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 1/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 18 stycznia 2021 r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1 282) zarządza się, co następuje:


§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 marca 2018r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych pracowników.
2. Maksymalna wysokość indywidualnej premii pracownika nie może przekroczyć 20% jego wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc, za który przysługuje premia.
3. Warunkiem otrzymania premii jest:
1) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań określonych w indywidualnym zakresie czynności i obowiązków oraz poleceń bezpośredniego przełożonego;
2) wykazywanie się sprawnością organizacyjną, dyspozycyjnością, w tym gotowością do podejmowania prac w zastępstwie;
3) wykonywanie prac dodatkowych;
4) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników;
5) dbałość o ład i porządek w zakładzie pracy;
6) dbałość o mienie zakładu pracy i powierzony sprzęt;
7) nienaganne zachowanie się w pracy;
8) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
9) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
10) przestrzeganie regulaminu pracy. 
4. Premia nie przysługuje za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownika lub opieką nad członkami jego rodziny.
5. Kwota premii niewypłacona pracownikowi, o którym mowa w ust. 4, może być przyznana w całości lub części pracownikowi lub pracownikom, którzy go zastępowali.
6. Pracownikowi nie przysługuje premia w całości lub w części w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zadań i obowiązków określonych w ust. 3, potwierdzonego notatką służbową stwierdzającą uchybienia w pracy.
7. Pracownika należy zapoznać z notatką służbową, o której mowa w ust. 6.
8. Najpóźniej w dniu wypłaty premii zainteresowany pracownik jest pisemnie powiadomiony o tym, że nie nabył prawa do premii w całości lub części. 
9. Wypłata premii następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia.

2. § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10.1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród         z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, w szczególności z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, zakończenia roku kalendarzowego i specjalne.
2. Nagrody mają charakter uznaniowy.
3. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,             w szczególności za wzorowe wypełnianie obowiązków związanych ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego i budżetowego.
4. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości, z własnej inicjatywy lub na wniosek głównego księgowego Zespołu,  podejmuje dyrektor.
5. Prawo do nagrody nabywa pracownik zatrudniony co najmniej 180 dni.
6. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5, wlicza się poprzedni okres zatrudnienia w MZEAS, o ile przerwa w zatrudnieniu nie była dłuższa niż 60 dni oraz poprzedni okres zatrudnienia w miejskiej jednostce organizacyjnej, z której pracownik został przeniesiony zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)
7. Nie nabywa prawa do nagrody pracownik, który nie świadczył pracy przez co najmniej 180 dni z powodu choroby, z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień ustalenia prawa do nagrody.
8. Nie nabywa prawa do nagrody pracownik, wobec którego zastosowano karę porządkową w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień ustalenia prawa do nagrody.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:
§7. 1. Minimalne kwoty w złotych miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa rozporządzenie.
2. Maksymalne kwoty w złotych miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje brzmienie:
Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych
I 2 800
II 2 800
III 2 800
IV 2 800
V 2 800
VI 2 800
VII 3 000
VIII 3 200
IX 3 400
X 3 600
XI 3 800
XII 4 400
XIII 4 800
XIV 5 000
XV 5 400
XVI 5 600
XVII 5 800
XVIII 6 000
XIX 6 400

§ 2. Tekst   jednolity   regulaminu   wynagradzania   pracowników   Miejskiego  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (18 stycznia 2021)
Opublikował: Administrator (18 stycznia 2021, 13:56:49)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514