Zarządzenie nr 9/2020

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 9/2020 (215kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie  wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


Na podstawie art. 2071  § 1 pkt. 3 i  § 2 oraz art. 2091  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, mieszczącego się w budynku Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu, przy ul. Kiełbasiewicza 7, wyznacza się
 Pana Rafała Bialika –  inspektora ds. BHP, tel. 52 302 56 74., adres email: rbialik@mzeas.pl

2. W razie nieobecności osoby wyznaczonej w ust. 1  zadania wykonuje Pan Michał Wujak - inspektor MZEAS, tel. 52 30 25 673,  adres email: mwujak@mzeas.pl

§ 2. Do zadań, uprawnień i obowiązków osoby, o której mowa w § 1, należy:

1) w zakresie zwalczania pożarów (rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka wystąpienia pożaru):
a) bieżące sprawdzanie drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych,
b) nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego,
c) okresowy przegląd obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
d) reagowanie na przypadki łamania przepisów przeciwpożarowych i zgłaszanie ich pracodawcy,
e) nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń podręcznego sprzętu gaśniczego,
f) współpraca z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu, w zakresie zwalczania pożarów;

2) w zakresie ewakuacji pracowników:
a) natychmiastowe alarmowanie przełożonego, współpracowników i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu,
b) sprawdzanie, czy do wszystkich dotarł sygnał alarmowy, wydawanie poleceń przerwania pracy oraz prowadzenie ewakuacji,
c) zdecydowane i stanowcze reagowanie na jakąkolwiek niesubordynację osób ewakuowanych, np. poruszanie się „pod prąd”, czy próby powrotu do opuszczonych pomieszczeń,
d) udzielanie bezpośredniej pomocy osobom zdezorientowanym lub kontuzjowanym,
e) sprawdzanie wszystkich pomieszczeń (pokoje, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze)  w celu upewnienia się, że wszyscy opuścili zagrożony obszar (od najdalszego pomieszczenia, kierując się w stronę wyjścia ewakuacyjnego),
f) jeśli warunki na to pozwalają i pożar znajduje się w fazie zarodkowej, udanie się do miejsca wybuchu pożaru i podjęcie akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,
g) przekazanie przełożonemu i zarządzającemu ewakuacją informacji o jej przebiegu,
h) po zakończeniu działań gaśniczych zabezpieczenie pogorzeliska poprzez wyznaczenie dyżuru wytypowanych osób,
i) ewentualne branie udziału w dochodzeniu po zaistnieniu pożaru, prowadzonym przez odpowiednie służby;

3) w zakresie udzielania I pomocy:
a) udzielanie osobom potrzebującym pierwszej pomocy przedmedycznej,
b) w razie stwierdzenia konieczności – zawiadamianie służb medycznych o zaistniałym zdarzeniu i konieczności interwencji,
c) przekazywanie informacji o zdarzeniu bezpośredniemu przełożonemu,
d) bieżące sprawdzanie wyposażenia apteczki.


§ 3. Apteczka służąca do udzielania pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym MZEAS, znajdującym się obok sali narad. Apteczka znajduje się w widocznym, oznakowanym miejscu.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie  wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu do udzielania pierwszej pomocy wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (20 listopada 2020)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2020, 13:39:08)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457