Zarządzenie nr 5/2020

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 5/2020 (380kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 15 października 2020 r.

w  sprawie  organizacji pracy zdalnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493), w związku z § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356, 1393, 1425, 1484, 1505, 1535 i 1573) zarządza się, co następuje: 


§ 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 i w związku z potrzebą podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz interesantów Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, wprowadza się możliwość wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna zlecana na podstawie swobodnej decyzji pracodawcy, a nie na wniosek pracownika).

§  2. Możliwość wykonywania pracy zdalnej obowiązuje do jej odwołania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.

§ 3. 1. Świadczenie pracy zdalnej wymaga pełnej dyspozycyjności pracowników, a w przypadku konieczności, na polecenie przełożonego, niezwłocznego stawienia się w miejscu stałego wykonywania pracy.
2. Konkretne obowiązki i czynności wykonywane w ramach pracy zdalnej pracownicy są obowiązani uzgodnić z bezpośrednim przełożonym.

§  4.  1. W przypadku wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej, pracownik powinien w szczególności:
a) wykonywać pracę w normalnym przedziale czasu pracy, chyba, że pracodawca wyraźnie postanowi inaczej,
b) przekazywać wyniki pracy zgodnie z ustaleniami z pracodawcą,
c) pozostawać w kontakcie telefonicznym i za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracodawcą,
d) przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – otrzymanych w związku z wykonywana pracą,
e) zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
f) zabezpieczyć dostęp do sprzętu służbowego (w tym prywatnego, jeżeli wykorzystywany jest do celów służbowych) oraz posiadanych danych i informacji przed osobami postronnymi, w tym także wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz  przed zniszczeniem.

§  5. Zdalne świadczenie pracy  nie może być łączone z pobieraniem zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   

§ 6.  Nadzór nad zarządzeniem powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (15 października 2020)
Opublikował: Administrator (15 października 2020, 12:33:29)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493