Zarządzenie nr 6/2015

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 6/2015 (206kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 28 grudnia 2015 r.


w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości 
oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.    z 2013 r.  poz. 330, ze zm.)  w zw. z § 14, § 15 i § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady (politykę) rachunkowości, określone w załączniku nr 1  do zarządzenia.

§ 2. Ustala się zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się Instrukcję Inwentaryzacyjną dla jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, określoną w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (28 grudnia 2015)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 12:25:21)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497