Zarządzenie nr 3/2015

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 3/2015 (398kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 3/2015
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 10 listopada 2015 r.

w  sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w 2015 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330; ze zm.) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§ 2. Ustalam następujące formy inwentaryzacji:
1) spis z natury obejmujący:
a) środki trwałe, 
b) środki pieniężne w kasie, 
c) druki ścisłego zarachowania,
2) potwierdzenie sald w zakresie stanów środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych, 
3) weryfikacji stanów pozostałych składników majątkowych nieobjętych ww. formami inwentaryzacji. 

§ 3. Ustalam następujące terminy inwentaryzacji:
1) na dzień 15 listopada 2015 r. środki trwałe podlegające spisowi;
2) na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostałe składniki majątkowe.

§ 4. Spis z natury przeprowadzi komisja w składzie:
1) Mariusz Sztochman – przewodniczący,
2) Dorota Szklanna – członek, 
3) Marzena Greilich – członek.

§ 5. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg harmonogramu określonego                            w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Inwentaryzację w formie potwierdzenia i weryfikacji sald przeprowadzi Główny Księgowy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (10 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 12:15:40)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457