Deklaracja dostępności23.09.2020

Deklaracja dostępności

23.09.2020

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko"

    Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko" ul. Kusocińskiego 11 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko".

     
 • Data publikacji strony internetowej:    
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:    

Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron    internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   

brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     
 • Deklarację sporządzono dnia:
 •    
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
   

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.

   

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Kutrzuba.
 •    
 • E-mail: dyrektor@przedszkole4sloneczko.pl
 •            
 • Telefon: 600389394
 •    

Każdy ma prawo:

     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie    dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2    miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko" ul. Kusocińskiego 11 88-100 Inowrocław

    "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,     aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,     na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej     sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni     od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,     kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,     wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,     lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do     Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

    Budynek przy ul. Kusocińskiego 11
Dostosowanie wejść do budynku.
Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość skorzystania z miejsca parkingowego umieszczonego na terenie obiektu. Przedszkole posiada dwa wejścia z których jedno jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostosowanie korytarzy.
Główny budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i parterowym łącznikiem prowadzącym do jednokondygnacyjnego, podpiwniczonego pawilonu. Korytarz w pawilonie pozbawiony jest barier architektonicznych.
Dostosowanie wind.
Brak
Dostępność pochylni.
Tak – od strony pawilonu.
Prawo wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.
Dostępność tłumacza języka migowego.
Przedszkole dysponuje osobami posługującymi się językiem migowym w stopniu podstawowym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Budynek przy ul. Kusocińskiego 24
Dostosowanie wejść do budynku.
Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość skorzystania z parkingu umieszczonego na terenie obiektu. Przedszkole posiada jedno wejście główne które jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostosowanie korytarzy.
Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Korytarz pozbawiony jest barier architektonicznych.
Dostosowanie wind.
Brak
Dostępność pochylni.
Tak – od strony wejścia głównego
Prawo wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.
Dostępność tłumacza języka migowego.
Przedszkole dysponuje osobami posługującymi się językiem migowym w stopniu podstawowym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kutrzuba (23 września 2020)
Opublikował: Barbara Kutrzuba (23 września 2020, 21:23:05)

Ostatnia zmiana: Barbara Kutrzuba (22 marca 2022, 09:32:13)
Zmieniono: Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495