Deklaracja dostępności21.03.2022

Deklaracja dostępności

21.03.2022

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

    Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu.

     
 • Data publikacji strony internetowej:    
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:    

Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron    internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   

Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach formatu PDF

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     
 • Deklarację sporządzono dnia:
 •  
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-03-21  

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      
  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Mrówczyńska.
  •    
  • E-mail: biuro@muzycznakraina.pl
  •            
  • Telefon: 523570089
  •    

  Każdy ma prawo:

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •    
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •    
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  •    
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  •    
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie    dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2    miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      
  • Organ nadzorujący: Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 14 Muzyczna Kraina ul. Świętego Ducha 86   88-100 Inowrocław

      "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,     aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,     na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej     sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni     od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,     kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,     wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,     lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do     Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

      Budynek przy ul. Świętego Ducha 86

  Interesanci mogą korzystać z miejsc postojowych przy ulicy Mieszka I lub parkingowych usytułowanych po prawej stronie parkanu kierując się od głównego wejścia. W tej strefie są również wyznaczone za pomocą znaków poziomych 2 miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.
  Wejście główne od ul. Mieszka I jest dostępne po pokonaniu 20 cm betonowego podestu oznaczonego odpowiednio kontrastowo czerwonym rantem. W godzinach od 8.00 do 14.00 drzwi są blokowane elektronicznie. Przy drzwiach zamontowany jest domofon i dzwonek.
  Na piętro prowadzą  betonowe schody wyłożone chodnikiem dywanowym i zamontowaną metalowo-drewnianą poręczą. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze.  Przed biurem znajduje się wyznaczone miejsce do odpoczynku.
  W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem.  Aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Budynek nie posiada windy. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na furtce wejściowej, zainstalowano na górnej części zasuwę niedostępną dla dzieci.

  Budynek przy ul. Jacewskiej 16

  Wejście główne do budynku usytuowane jest przy końcu drogi wjazdowej wspólnej dla mieszkańców przyległych posesji i przedszkola. Wejście jest dostępne po pokonaniu drewnianej 5 cm listwy, po której jest lekkie obniżenie kończące się 10 cm podestem rozmieszczonym na całym korytarzu.  Uskok ten przy podeście wewnętrznym oznaczony jest odpowiednio kontrastową żółto-czarną taśmą.
  Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. W przypadku osobistego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi spotkania odbywają się w korytarzu na parterze w wyznaczonym miejscu dla osoby dyżurującej.   W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.  Budynek jest dwukondygnacyjny. Aby dostać się na  piętro należy pokonać schody z zabiegiem. Budynek nie posiada windy. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na furtce wejściowej, zainstalowano na górnej części zasuwę niedostępną dla dzieci.

  Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41

  Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych przed głównym wejście na posesję.
  Wejście główne jest dostępne po pokonaniu 20 cm betonowego podestu oznaczonego odpowiednio kontrastowo czerwonym rantem lub przyległej do podestu pochylni.  W godzinach od 8.00 do 14.00 drzwi są blokowane. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek.
  Biuro znajduje się po lewej stronie wejścia na parterze. Do budynku prowadzą również dodatkowe boczne wejścia z poziomu zerowego uruchamiane wg potrzeb.
  W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Budynek jest parterowy. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na furtce wejściowej, zainstalowano na górnej części zasuwę niedostępną dla dzieci.

  Budynek przy ul. Poznańskiej 47

  Interesanci mogą korzystać z miejsc postojowych na parkingu za budynkiem przedszkola.
  Wejście główne do budynku  dostępne jest po pokonaniu 6 schodów obłożonych płytkami z nalepionymi antypoślizgowymi taśmami.  W godzinach od 8.00 do 14.00 drzwi są blokowane elektronicznie. Przy drzwiach zamontowany jest domofon i dzwonek.
  Na piętro prowadzą  betonowe schody obłożone wykładziną dywanową i zamontowaną metalową poręczą. Biuro znajduje się na parterze.  Przed biurem znajduje się miejsce do odpoczynku.
  W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.  Aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Budynek nie posiada windy osobowej. W korytarzach nie ma stref kontroli. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na furtce wejściowej, zainstalowano na górnej części zasuwę niedostępną dla dzieci.

     

  Deklaracje wedle uznania

     

          Każdy ma prawo:

  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Wniosek lub żądanie musi zawierać:

  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.   

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-03-21

metryczka


Wytworzył: Jolanta Mrówczyńska (21 marca 2022)
Opublikował: Beata Piórkowska (23 września 2020, 21:10:48)

Ostatnia zmiana: Beata Piórkowska (31 marca 2023, 18:18:52)
Zmieniono: Na furtce wejściowej, zainstalowano na górnej części zasuwę niedostępną dla dzieci.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1344