Zarządzenie nr 22/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 22/2012 (267kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR  22/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powierzonych Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przez Miasto Inowrocław


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) i § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
w Inowrocławiu i nadania mu statutu oraz zarządzenia nr 75/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia  Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu  Szkół w Inowrocławiu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin postępowania w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego powierzonych Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu,  do których stosuje się przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są:

1) roboty budowlane związane z remontami obiektów szkolnych oraz zadaniami inwestycyjnymi w tym zakresie, należących do przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław;
2) roboty budowlane związane z remontami obiektów będących własnością Miasta Inowrocławia, w których funkcjonują przedszkola niepubliczne,

w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (5 czerwca 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:41:09)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205