Zarządzenie nr 8/2017

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 8/2017 (259kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2017 r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 i  z 2017r. poz. 60 i 1930) zarządza się, co następuje:


§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 3/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 10 maja 2012r., zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. i zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 27 maja 2014r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §7 otrzymuje brzmienie:
§7. 1. Minimalne kwoty w złotych miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.).
     2. Maksymalne kwoty w złotych miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 2 do regulaminu.
2) załącznik nr 2 i nr 3 do regulaminu wynagradzania pracowników MZEAS w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Tekst   jednolity   regulaminu   wynagradzania   pracowników   Miejskiego  Zespołu                                                                                 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. 1 stycznia 2018 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (18 grudnia 2017)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 10:52:08)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212