Zarządzenie nr 12/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 12/2013 (204kB) pdf
Wersja tekstowa:


ZARZĄDZENIE NR 12/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu zarządza się,  co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem. Treść regulaminu określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci  moc zarządzenie nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu merytorycznie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2014 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załąćzniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:28:11)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468