Zarządzenie nr 10/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 10/2013 (381kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 10/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 17 września 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej  w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) w zw. z §§ 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 4/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 9 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
      „13) zasady ewidencji na koncie 998:
1) zaangażowanie ewidencjonowane jest na bieżąco, w dacie podpisania dokumentu będącego podstawą zaangażowania wydatków,
2) dokumenty będące podstawą zapisów zaangażowania w ewidencji księgowej:
a) umowy oraz aneksy do umów – z terminem płatności zarówno w danym roku,                             jak i w latach następnych (w przypadku umów niemających wymiaru finansowego np. za dostawę energii czy wywóz nieczystości zaangażowanie powstaje z chwilą otrzymania faktury),
b) umowy o pracę – na początku roku księgowana jest wartość rocznych wynagrodzeń wraz z narzutami, a w przypadku zmiany warunków wynagrodzeń dokonywane są zapisy korygujące. Umowy o pracę na czas nieokreślony angażuje się w ewidencji na dany rok budżetowy,
c) inne dokumenty:
- faktury, rachunki – bez pisemnej formy umowy lub zlecenia,
- rozliczone delegacje, umowy o ryczałt dokumentujące koszty podróży służbowych,
- zrealizowane wnioski o zaliczkę,
- dokumenty związane z zaliczkami na opłaty sądowe,
- dokumenty potwierdzające dokonanie opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.
Zaangażowanie nie może być w żadnym wypadku kwotą szacunkową.
Na koniec roku konto 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” nie wykazuje salda, bowiem zobowiązania dotyczące przyszłych lat księgowane są na koncie 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”, na którym powinny być ujęte zobowiązania obciążające koszty bieżącego roku, lecz nie są wymagalne i w związku z tym obciążają plan finansowy następnego roku (np. faktury za dostawę energii, koszty z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (17 września 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:20:33)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444