Zarządzenie nr 33/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 33/2012 (208kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 33/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) zarządza się, co następuje:


§ 1. Czynności polegających na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół dokonuje główny księgowy.

§ 2. 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych i opisać według wzoru pieczątki, o której mowa w ust. 4, na dokumencie stanowiącym podstawę wydatku (faktura, rachunek lub inny dokument księgowy).

4. Ustala się stosowanie następującej pieczątki w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według poniższego wzoru:

 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości……. zł
(słownie……………………………….……………………………………..)
               KOD ……………………
               …………………………..                                  ………………………….
                              (data)                                                       (podpis pracownika)

5. Pieczątką, o której mowa w ust. 4, opieczętowuje się wyłącznie fakturę lub inny dokument księgowy dokumentujący wydatek zakwalifikowany do wydatku strukturalnego.

6. Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczątką wymienioną w ust. 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.

7. Główny księgowy dokonuje zapisu wydatków strukturalnych w ewidencji księgowej według klasyfikacji wskazanej na pieczątce, o której mowa w ust. 4, na koncie pozabilansowym „Wydatki strukturalne” stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad.

8. Główny księgowy sporządza sprawozdanie RB-WSa za dany rok budżetowy z wykonanych wydatków strukturalnych Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w formie i z zachowaniem terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (18 grudnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:37:56)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397