Zarządzenie nr 30/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 30/2012 (201kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE Nr 30/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt  oraz instrukcji archiwalnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.698, z późn. zm.) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167, poz.1375) zarządza się, co następuje: 


§ 1. Wprowadza się instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcję archiwalną w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia podlega kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt o którym mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2013 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (11 grudnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:25:52)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493