Zarządzenie nr 20/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 20/2012 (323kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 20/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 10 maja 2012 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.  W załączniku do zarządzenia nr 3/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych pracowników z przeznaczeniem na premie regulaminowe pracowników wypłacane kwartalnie.
2. Warunkiem otrzymania premii jest:
 1) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań określonych w indywidualnym zakresie czynności i obowiązków oraz poleceń bezpośredniego przełożonego;
   2) wykazywanie się sprawnością organizacyjną, dyspozycyjnością, w tym gotowością do podejmowania prac w zastępstwie;
   3) wykonywanie prac dodatkowych;
   4) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników;
   5) dbałość o ład i porządek w zakładzie pracy;
   6) dbałość o mienie zakładu pracy i powierzony sprzęt;
   7) nienaganne zachowanie się w pracy;
   8) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
   9) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 10) przestrzeganie regulaminu pracy. 
3. Premia nie przysługuje za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownika lub opieką nad członkami jego rodziny.
4. Pracownikowi nie przysługuje premia w całości lub w części w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zadań i obowiązków określonych w ust. 2, potwierdzonego notatką służbową stwierdzającą uchybienia w pracy.
5. Pracownika należy zapoznać z notatką służbową, o której mowa w ust. 4.
6. Najpóźniej w dniu wypłaty premii zainteresowany pracownik jest pisemnie powiadomiony o tym, że nie nabył prawa do premii w całości lub części. 
7. Wypłata premii następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia.
8. Premia niewykorzystana w danym okresie z powodu jej obniżenia lub pozbawienia niektórym pracownikom, może być przydzielona innym pracownikom w danym okresie lub następnych okresach roku kalendarzowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zastępujących nieobecnych.”;
2)  w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za wzorowe wypełnianie obowiązków związanych ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego i budżetowego.”

3) załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników MZEAS w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tekst jednolity regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (10 maja 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:34:15)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485