Zarządzenie nr 35/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 35/2021 (185kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 35/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO-SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych


Na podstawie art. 4 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) , art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) i uchwały nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia obsługi jednostek oświatowych Miasta Inowrocławia dotychczasowej jednostce obsługującej i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:


§ 1. W załącznikach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych wprowadza się następujące zmiany:


Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz  do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
 • poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,
 • poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania  maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:
 • środków trwałych,
 • wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie,
 • wyksięgowanie kosztów związanych z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego.

Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Ewidencja analityczna winna umożliwić grupowanie kosztów (przychodów) według poszczególnych tytułów. 

Na stronie Wn księgujemy pozostałe koszty operacyjne ( np. wartość darowizn i przekazanych nieodpłatnie rzeczowych aktywów obrotowych) oraz wyksięgowanie kosztów związanych z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego, na stronie Ma księgujemy przeniesienie na koniec roku poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych.


Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, w szczególności:
 • ujemny wynik finansowy roku ubiegłego (stratę bilansową) przeksięgowany z konta 860,
 • zrealizowane dochody budżetowe przeksięgowane z konta 222, 
 • przeksięgowanie w końcu roku obrotowego środków budżetowych wydatkowanych przez jednostki budżetowe na inwestycje – z konta 810,
 • wartość nieumorzoną rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży – Ma 011,
 • wartość nieumorzoną sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych i inwestycji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od                    
                       dnia 1 stycznia 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (30 listopada 2021)
Opublikował: Michał Wujak (30 listopada 2021, 09:13:45)

Ostatnia zmiana: Michał Wujak (30 listopada 2021, 09:25:08)
Zmieniono: Korekta nazwy zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 504