Zarządzenie nr 27/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 27/2021 (149kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO-SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 24 marca 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych


Na podstawie art. 4 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) , art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) i uchwały nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia obsługi jednostek oświatowych Miasta Inowrocławia dotychczasowej jednostce obsługującej i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:


§ 1. W załącznikach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 do zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych wprowadza się następujące zmiany w zasadach rachunkowości:

1. Pkt 4 ogólne zasady prowadzenia ksiąg otrzymuje brzmienie:
 • księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu przy ul. Kiełbasiewicza 7;
 • rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia;
 • najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące;
 • w  jednostce sporządza się:
 • w okresach miesięcznych:
 • - deklarację ZUS,
 • - deklarację VAT oraz cząstkowe plik JPK_V7M (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 • roczną deklarację na podatek dochodowy od osób fizycznych;
2. Pkt 9 okres przechowywania dokumentacji otrzymuje brzmienie:
 • roczne sprawozdanie finansowe  - 5;
 • księgi rachunkowe – 5 lat;
 • karty wynagrodzeń przez okres wymaganego dostępu do źródła informacji wynikających z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych nie krócej niż 10 lat;
 • dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym czy podatkowym – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, w przypadku inwestycji od których odliczano VAT, okres przechowywania wynosi 10 lat;
3. Pkt 13  podatek VAT otrzymuje brzmienie:
Jednostka nie jest podatnikiem VAT w zakresie zadań, które realizuje jako jednostka budżetowa. Natomiast obowiązek podatkowy występuje, co do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (np. najem, pozostałe umowy cywilnoprawne). 
Ustala się obowiązek wykazania VAT należnego i naliczonego oraz prowadzenia VAT-owskich rejestrów sprzedaży i zakupu przez pracownika MZEAS. Powyższe rejestry wraz z deklaracją cząstkową i cząstkowym plikiem JPK_V7M należy przekazywać do Urzędu Miasta do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
Podatek VAT należny wpłacany jest na wyodrębniony rachunek dochodów jednostki, ale nie stanowi jej dochodów, a podlega odprowadzeniu do Urzędu Miasta Inowrocławia. W tym celu  do 15 dnia każdego miesiąca środki pieniężne VAT podlegają przekazaniu do Urzędu Miasta celem sfinansowania zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT.
W związku z dokonaną centralizacją VAT obowiązują zasady określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 44/2021 z 23 lutego 2021 r. oraz Nr 45/2021 z 23 lutego 2021 r. ze zm.
Księgowania są następujące:
 • pobrane dochody dotyczące VAT:
Wn 132  Wyodrębniony rachunek dochodów jednostek budżetowych (kwota VAT bez klasyfikacji budżetowej)
Ma 225 Rozrachunki z budżetami (kwota VAT bez klasyfikacji budżetowej)

 • przekazanie środków do Urzędu Miasta Inowrocławia
Wn 225 Rozrachunki z budżetami (kwota VAT bez klasyfikacji budżetowej)
Wn 132  Wyodrębniony rachunek dochodów jednostek budżetowych (kwota VAT bez klasyfikacji budżetowej)

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od                    
                       dnia 1 stycznia 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (24 marca 2021)
Opublikował: Michał Wujak (24 marca 2021, 09:20:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427