Zarządzenie nr 20/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 20/2021 (100kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:


§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 1,3,4 otrzymują brzmienie:
§  8 ust.1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest miesięcznie z dołu 25 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem, że w lutym wypłacane jest 23 dnia, a w grudniu wypłacane jest 19 dnia.
§ 8 ust.3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy.
§ 8 ust.4. Na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, wynagrodzenie jest wypłacane w kasie MZEAS, w godzinach jej pracy.
2. § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
§ 9. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych pracowników.
        2. Maksymalna wysokość indywidualnej premii pracownika nie może przekroczyć 20% jego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego za miesiąc, za który przysługuje premia.

§ 2. Tekst   jednolity   regulaminu   wynagradzania   pracowników   Miejskiego  Zespołu                                                                                 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 11:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423