Zarządzenie nr 19/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 19/2021 (108kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR  19/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 lutego 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 104 § 1,  104² § 2 ustawy z dnia 26 czercwa 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040,1043 i 1495 związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. W regulaminie pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 6/2017  Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 1 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest miesięcznie z dołu na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy 25 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem, że w lutym wypłacane jest 23 dnia, a w grudniu wypłacane jest 19 dnia.

2) § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, wynagrodzenie jest wypłacane w kasie MZEAS, w godzinach jej pracy.

§ 2. Tekst jednolity regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu określa załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania  pracowników z jego treścią, tj. 11 marca 2021 r.                        Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 11:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427