Zarządzenie nr 5/2014

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 5/2014 (200kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 5/2014
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.  W załączniku do zarządzenia nr 3/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 10 maja 2012 r. i zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 11. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego księgowego oraz pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie kasy przysługuje dodatek funkcyjny według stawek określonych w załączniku nr 1 do regulaminu.” 

2) załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (27 maja 2014)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:28:03)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471