zamówienie na:

MODERNIZACJA – remont boiska sportowego ORLIK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 UL. SZARYCH SZEREGÓW 1 W INOWROCŁAWIU

zamawiający: Miasto Inowrocław – Szkoła Podstawowa nr 4
tryb zamówienia: Zamówienie publiczne do 30 000 euro
nr sprawy: SP4.261.4.2015
szacunkowa wartość: -
termin składania ofert: 24 lipca 2015
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 
Treść ogłoszeniaNr sprawy: SP4.261.4.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 16.07.2015 r.

 

1.      Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.oswiata.inowroclaw.pl (zakładka - ZAMÓWIENIA).

 

2.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja – remont boiska sportowego - wielofunkcyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów 1.

 

3.      Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław – Szkoła Podstawowa nr 4,                   ul. Szarych Szeregów 1, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie,                                        tel. 52 3580260, faks 52 3580260, e-mail: sp4ino@vp..pl

 

4.      Krótkie określenie przedmiotu zamówienia.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie remontu – modernizacji boiska sportowego ORLIK :

1.      prace przygotowawcze i rozbiórkowe, tj.:

- rozebraniu istniejącej nawierzchni do podbudowy kamiennej przepuszczalnej

                 - usunięcie gruzu z terenu boiska

 

       2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 2-3 cm frakcja 1-5 mm na całości
               boiska (wyrównanie pod nawierzchnię poliuretanową)

 

                    3. wykonanie nowej nawierzchni typu natrysk wg poniższego zestawienia

           -  warstwa stabilizacyjna ET o gr. 3,0cm,
           - nawierzchnia poliuretanowa typu „natrysk” 11mm,

           - warstwa EPDM 2-3 mm

 

           4. wymalowanie linii specjalistyczną farbą poliuretanową

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiar robót jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.

 

5.       Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 10.09.2015 r.

 

6.      Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie doświadczenia w wykonywaniu prac wykończeniowych ogólnobudowlanych, dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

7.      Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót – dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

 

8.      Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań: formularz ofertowy.

 

9.      Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

10.  Termin i miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 4, 88-100 Inowrocław, ul. Szarych Szeregów 1, sekretariat (parter), do 24 lipca 2015 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 10:15 w gabinecie Dyrektora Szkoły.

 

 

Mirosław Jardanowski

Dyrektor Szkoły

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia (152kB) word

Opis techniczny: Opis techniczny (173kB) pdf

Kolorystyka boiska:  Kolorystyka boiska (71kB) pdf

Schemat boiska:  Schemat boiska (114kB) pdf

Przedmiar: Przedmiar (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alina Cięgotura-Kujawa (16 lipca 2015, 13:33:02)

Ostatnia zmiana: Alina Cięgotura-Kujawa (28 lipca 2015, 13:31:11)
Zmieniono: wybrano ofertę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8890