zamówienie na:

WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY

zamawiający: Miasto Inowrocław – Gimnazjum nr 1
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
nr sprawy: 1/2014
szacunkowa wartość: ?
termin składania ofert: 15 maja 2014
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej 60.000,00 zł do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: http://www.bip.oswiata.inowroclaw.pl/
2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY
3. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Inowrocław – Gimnazjum nr 1; ul. Toruńska 46-48, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel./ fax. 52 3574182,
4. Krótkie określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
  • wymianę, demontaż i rozbudowę wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku gimnazjum;
  • adaptację istniejących pomieszczeń gimnazjum na sanitariaty dla dziewcząt i chłopców (prace budowlane, instalacyjne: wentylacja mechaniczna, wodno-kanalizacyjna, co oraz prace wykończeniowe;
  • wykonanie instalacji elektrycznych w adaptowanych na sanitariaty pomieszczeniach (instalacje oświetlenia i zasilania wentylatorów oraz instalacje gniazd jednofazowych do zasilania pojemnościowych podgrzewaczy wody).
Wymagania dotyczące rękojmi za wady i gwarancji jakości – na wykonane roboty (materiały oraz robociznę) wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Warunki finansowania – faktura VAT, której płatnikiem będzie Miasto Inowrocław – Gimnazjum nr 1 (przelew w terminie 30 dni, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, z załączonym protokołem odbioru sporządzonym przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego).
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30.06.2014 r. – 22.08.2014 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej:
  • jedną robotę budowlaną dotyczącą branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN brutto, oraz
  • jedną robotę budowlaną dotyczącą prac budowlanych wykończeniowych na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN brutto,
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej – sanitarnej oraz w zakresie instalacji elektrycznych. (Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień – osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w ogłoszeniu uprawnieniami).
7. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: zostały określone w:
1) Dokumentacji projektowej, tj.:
a) projektach budowlanych,
b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
c) przedmiarach robót. (zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego)
2) Ogólne wymagania jakościowe i materiałowe:
a) do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w treści ww. dokumentów, stanowiących załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
b) zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości), zgodnie z wymogami określonymi w treści ww. dokumentów, stanowiących załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
c) wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.
d) wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760 ze zm.).
8. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Wzór wykazu znajduje się w załączniku.
b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, podstawie dysponowania tymi osobami, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku.
c) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Wzór oferty znajduje się w Załączniku.
d) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, który znajduje się w Załączniku.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%
10. Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, opisanym następująco: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Adresat: Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu OFERTA ZNAK SPRAWY: 1/2014 „WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY” do dnia 15.05.2014 roku, godz. 12:00, w sekretariacie Gimnazjum nr 1, 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 46-48.
Termin związania ofertą – 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia (w całości lub części), w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej, na której zamawiający udostępnił ogłoszenie o zamówieniu.
 Osoba do kontaktu: Hanna Pietrzak, tel./fax. 52 3574182, e-mail: gim1ino@gmail.com   ZAŁĄCZNIKI --->>>DOKUMENTACJA

metryczka


Opublikował: Daniel Krobski (6 maja 2014, 20:34:30)

Ostatnia zmiana: Daniel Krobski (18 maja 2014, 09:42:37)
Zmieniono: dodano informacje o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7857