Zarządzenie nr 12/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 12/2012 (201kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU Z dnia  1 lutego2012 r.

w sprawie  refundacji pracownikom Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, pracującym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządza się co następuje:

§ 1 Pracownikom Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, zwanego dalej „MZEAS”, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca zapewnia okulary korygujące wzrok, jeżeli w wyniku badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają zaświadczenie o potrzebie stosowania takich okularów w trakcie pracy. 
§ 2.1 Pracownikowi przysługuje refundacja poniesionych kosztów zakupu okularów do kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych).
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup był refundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów.
§ 3.1 Pracownik nabywa prawo do refundacji po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy oraz imiennego dowodu zakupu okularów, a także wniosku o częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
2 Wzór wniosku o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lutego 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 09:54:29)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276