Zarządzenie nr 2/2017

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 2/2017 (136kB) pdf
Wersja tekstowa:


ZARZĄDZENIE Nr 2/2017
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkól w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych

Na podstawie art. 4 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) , art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) i uchwały nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia obsługi jednostek oświatowych Miasta Inowrocławia dotychczasowej jednostce obsługującej i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:


§ 1 Przyjmuje się zasady (politykę) rachunkowości w jednostce obsługującej oraz w jednostkach obsługiwanych, określone w załącznikach do zarządzenia.

§ 2 Jednostki, dla których ustala się zasady (polityki) rachunkowości:
1. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7— załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. Przedszkole nr 2 „U Jasia i Małgosi" w Inowrocławiu przy ul. Harcerstwa Polskiego 6a — załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. Przedszkole nr 4 „Słoneczko" z oddziałami integracyjnymi w Inowrocławiu przy ul. Janusza Kusocińskiego 11 — załącznik nr 3 do zarządzenia;
4. Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina" w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 86 — załącznik nr 4 do zarządzenia;
5. Przedszkole nr 20 „Kujawskie dzieci" w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 13a — załącznik nr 5 do zarządzenia;
6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 22/24 - załącznik nr 6 do zarządzenia;
7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu przy ul. Szarych Szeregów 1 - załącznik nr 7 do zarządzenia;
8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu przy al. Mikołaja Kopernika 18 - załącznik nr 8 do zarządzenia;
9. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu przy ul. Chemicznej 9 - załącznik nr 9 do zarządzenia;
10. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 - załącznik nr 10 do zarządzenia;
11. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu przy ul. Jana HI Sobieskiego 5/7 - załącznik nr 11 do zarządzenia;
12. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu przy ul. Zygmunta Kurka 16 - załącznik nr 12 do zarządzenia;
13. Gimnazjum nr 1 im. świętego Wojciecha w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 46¬48 — załącznik nr 13 do zarządzenia;
14. Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7— załącznik nr 14 do zarządzenia
15. Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 3 — załącznik nr 15 do zarządzenia
16. Gimnazjum nr 4 im. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 — załącznik nr 16 do zarządzenia
17. Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu przy ul. dra Józefa Krzymińskiego 4 — załącznik nr 17 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:
Załącznik nr 1 MZEAS (318kB) word
Załącznik nr 2 Przedszkole nr 2 (306kB) word
Załącznik nr 3 Przedszkole nr 4 (305kB) word
Załącznik nr 4 Przedszkole nr 14 (306kB) word
Załącznik nr 5 Przedszkole nr20 (306kB) word
Załącznik nr 6 SP nr 2 (306kB) word
Załącznik nr 7 SP nr 4 (305kB) word
Załącznik nr 8 SP nr 6 (305kB) word
Załącznik nr 9 SP nr 9 (306kB) word
Załącznik nr 10 SP nr 10 (306kB) word
Załącznik nr 11 SP nr 11 (305kB) word
Załącznik nr 12 SP nr 16 (305kB) word
Załącznik nr 13 Gim nr 1 (306kB) word
Załącznik nr 14 Gim 2 (306kB) word
Załącznik nr 15 Gim nr 3 (305kB) word
Załącznik nr 16 Gim nr 4 (305kB) word
Załącznik nr 17 ZSI (307kB) word

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (30 marca 2017)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 09:21:17)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197